Saturday, 18/09/2021 - 11:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lương Sơn

Công bố quết định kiểm tra hành chính

kiểm tra hành chính trường Tiểu học Lương Sơn năm học 2017-2018 theo các nội dung tại công văn số 1034/KHKTr-PGDĐT, ngày 05 tháng 12 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công về việc thông báo kế hoạch kiểm tra hành chính trường tiểu học Lương Sơn; Thời gian: 04 ngày (Từ ngày 12/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017).

   

UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 220/QĐ-PGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sông Công, ngày 07 tháng 12  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập đoàn kiểm tra hành chính đơn vị trường học

năm học 2017 - 2018

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG CÔNG

 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

          Căn cứ công văn số 859/PGDĐT-KTr, ngày 02/10/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công về việc hướng dẫn thực hiện và kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2017 - 2018;    

          Căn cứ công văn số 1034/KHKTr-PGDĐT, ngày 05 tháng 12 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công về việc thông báo kế hoạch kiểm tra hành chính trường tiểu học Lương Sơn;

          Căn cứ năng lực của cán bộ, giáo viên;

          Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn tiểu học phòng Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra hành chính đơn vị trường học gồm các ông (bà)

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hành chính trường Tiểu học Lương Sơn năm học 2017-2018 theo các nội dung tại công văn số 1034/KHKTr-PGDĐT, ngày 05 tháng 12 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công về việc thông báo kế hoạch kiểm tra hành chính trường tiểu học Lương Sơn;

          Thời gian: 04 ngày (Từ ngày 12/12/2017 đến hết ngày 15/12/2017).

          Địa điểm: Tại trường tiểu học Lương Sơn .

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong điều 1, bộ phận tài vụ, TCCB, chuyên môn tiểu học phòng GD&ĐT, Phó hiệu trưởng phụ trách trường trường tiểu học Lương Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1, 3 (T/h);

- Lưu: VT, TTr, Iso (10b)

TRƯỞNG PHÒNG

 

                      ( Đã ký)

 

Đoàn Đình Khang

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra hành chính trường tiểu học Lương Sơn

(Kèm theo Quyết định số 220 /QĐ-PGDĐT ngày 07/12/2017).

 

1.      Trưởng đoàn: Ông Đoàn Đình Khang - Trưởng phòng GD&ĐT.

2.      Phó trưởng đoàn: Bà Lê Na - Phó trưởng phòng GD&ĐT.

3. Thư ký: Bà Phạm Thị Diệu Hạnh - CBCM phòng GD&ĐT.

4. Các ủy viên:         Bà Nghiêm Thị Thu - CBTV phòng GD&ĐT.

                                    Ông Nguyễn Việt Tiệp - CBTC phòng GD&ĐT.

                                    Bà Phạm Thị Hạnh - Hiệu trưởng TH Cải Đan.

                                    Bà Lê Thị Hồng Vân - Hiệu trưởng TH Bách Quang.

                             Bà Nguyễn Thị Hiểu - Hiệu trưởng TH Mỏ Chè.

                                    Bà Lê Thị Hải Yến - Phó hiệu trưởng trường TH Phố Cò

                                    Bà Mẫn Thị Yến - Phó hiệu trưởng TH Lý Tự Trọng.

 (Ấn định danh sách gồm 10 đồng chí)

 

 

 

ANH 1

ANH 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: HÀ MINH NGOAN
Nguồn: thluongson.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 81
Hôm qua : 46
Tháng 09 : 365
Năm 2021 : 4.475