Wednesday, 28/09/2022 - 23:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lương Sơn

KẾ HOẠCH Duy trì xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1 và KĐCLGD cấp độ 2 Năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo; Kết quả đạt được qua các mốc thời gian

 

PHÒNG GDĐT SÔNG CÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số:     /KH -THLS

                 Lương Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

 KẾ HOẠCH

Duy trì xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1 và KĐCLGD cấp độ 2 Năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo;

 Kết quả đạt được qua các mốc thời gian

 

Căn cứ Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn cơ sở vật chất đối với trường mầm non, tiểu học, trung học;

Căn cứ Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn 2345/BGDĐT- GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 1929/KH-SGDĐT, ngày 27/8/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc tổ chức phương án dạy và học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid -19;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Căn cứ Hướng dẫn số 1926/HD-SGDĐT, ngày 27/8/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số 719/PGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công về việc Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo năm học 2021-2022 cấp Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-THLS ngày 22/3/2021 kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Lương Sơn.

Trường Tiểu học Lương Sơn xây dựng kế hoạch duy trì xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1 và KĐCLGD cấp độ 2 năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo. Kết quả đạt được qua các mốc thời gian như sau:

1. Mục đích tự đánh giá:

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường tiểu học Lương Sơn; để các cơ quan chức nằng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, trường chuẩn Quốc gia Mức độ II và KĐCLGD cấp độ 3 vào tháng 10 năm 2023.

Phạm vi tự đánh giá:  Đánh giá việc duy trì các hoạt động của trường theo TT17/2018/TT - BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với các trường Tiểu học; Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, trung học.

2. Ban chỉ đạo duy trì xây dựng trường chuẩn Quốc Gia mức độ I và KĐCLGD cấp độ 2 năm học 2021 - 2022 và các năm học tiếp theo.

a) Hội đồng tự đánh giá

TT

Họ và tên

Chức danh,
chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Trần Thị Thanh Bình

BTCB - HT

Chủ tịch HĐ

 

2

Hoàng Thị Nga

P. BTCB - Phó HT

P. Chủ tịch HĐ

 

3

Dương Thị Thuý

CT Công đoàn

Phó CT

 

4

Lê Thị Thanh Hoa

Cán bộ y tế

Uỷ viên HĐ

 

5

Lê Thị Thanh Hải

TT tổ CM 2

Uỷ viên HĐ

 

6

Trần Thị Thu Minh

TP tổ CM 2

Uỷ viên HĐ

 

7

Phạm Thị Hương Sen

TT tổ CM 1

Uỷ viên HĐ

 

8

Lưu Thị Hồng Thăm

TP tổ CM 1

Uỷ viên HĐ

 

9

Hà Minh Ngoan

CB thư viện

Uỷ viên HĐ

 

10

Dương Thị Thuỳ Linh

Giáo viên

Uỷ viên HĐ

 

11

Leo Thị Hồng Vân

TPT Đội

Uỷ viên HĐ

 

12

Nguyễn Thị Quyên

Bí thư ĐTN

Uỷ viên HĐ

 

13

Nguyễn Thị Yến

Kế toán

Uỷ viên HĐ

 

 

b) Nhóm thư ký:

TT

Họ và tên

Chức danh,
 chức vụ

Nhiệm vụ

1

Hoàng Thị Nga

P. BTCB - Phó Hiệu trưởng

Trưởng nhóm TK

2

Dương Thị Thuỳ Linh

Giáo viên

Ủy viên HĐ

3

Lê Thị Thanh Hải

TT tổ CM 2

Uỷ viên HĐ

4

Leo Thị Hồng Vân

Giáo viên

Ủy viên

c) Các nhóm công tác: Nhóm 1: Chịu trách nhiệm đánh giá Tiêu chuẩn 1

Tổ chức và quản lý nhà trường

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lê Thị Thanh Hải

Tổ trưởng tổ 2

Trưởng nhóm

2

Lê Thị Duyên

GV

Ủy viên

3

Nguyễn Hà Tuyết Mai

GV

Ủy viên

4

Bùi Thị Thu Hà

GV

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Thanh Bình

GV

Ủy viên

Nhóm 2: Chịu trách nhiệm đánh giá Tiêu chuẩn 2.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Trần Thị Thu Minh

Tổ trưởng tổ 1

Trưởng nhóm

2

Dương Thị Thuỳ Linh

GV

Ủy viên

3

Lê Thị Hồng Gấm

GV

Ủy viên

4

Hoàng Thị Êm

GV

Ủy viên

 

Nhóm 3: Chịu trách nhiệm đánh giá Tiêu chuẩn 3

Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Hà Minh Ngoan

Thư viện

Trưởng nhóm

2

Nguyễn Thị Yến

Kế toán

Ủy viên

3

Lê Thị Thanh Hoa

Y tế

Ủy viên

4

Lê Trung Dũng

GV

Ủy viên

                                Nhóm 4: Chịu trách nhiệm đánh giá tiêu chuẩn 4.

Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lưu Thị Hồng Thắm

TT tổ CM 4 - GV

Trưởng nhóm

2

Leo Thị Duyên

Tổng phụ trách đội

Ủy viên

3

Nguyễn Thị Quyên

GV

Ủy viên

                                   Nhóm 5: Chịu trách nhiệm đánh giá Tiêu chuẩn 5

Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phạm Thị Hương Sen

Tổ trưởng tổ CM1

Trưởng nhóm

2

Leo Thị Hồng Vân

GV

Ủy viên

3

Lý Thị Thu Hiền

GV

Ủy viên

4

Dương Thị Thuý

GV

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Mai Liên

GV

Ủy viên

 

 

TT

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Cá nhân, nhóm chuyên trách, chịu trách nhiệm

Thời gian thu thập thông tin minh chứng

Ghi chú

1

Tổ chức bộ máy và quản lý nhà trường

Hiệu trưởng

Tháng 8/2021

 

2

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

P. Hiệu trưởng

Tháng 9/2021

 

3

Chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục

P. Hiệu trưởng

Tháng 10/2021

 

4

Tài chính và cơ sở vật chất

Hiệu trưởng

Tháng 10/2021

 

5

Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội

Hiệu trưởng

Tháng 10/2021

 

6

Kết quả giáo dục của học sinh

P. Hiệu trưởng

Tháng 1-5/2022

 

 

  1. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động trong năm học 2021-2022 và các năm học tiếp theo :

- Nhân lực: Ngoài các thành viên trong ban chỉ đạo, ban thư ký và các nhóm chuyên trách; tùy tình hình thực tế khi triển khai công tác duy trì, có thể huy động thêm cán bộ từ các bộ phận khác…

- Cơ sở vật chất và tài chính: Tận dụng cơ sở vật chất hiện có tại các đơn vị và có thể mua thêm các trang thiết bị cần thiết cho công tác duy trì xây dựng chuẩn Quốc gia mức độ I và KĐCL trên cơ sở kinh phí được cấp hàng năm cho hoạt động. Về kinh phí gồm các nội dung chi cơ bản như: tập huấn, thuê chuyên gia tư vấn, thu thập và xử lý minh chứng, viết báo cáo và các phiên họp, phụ cấp trách nhiệm của công tác duy trì xây dựng chuẩn Quốc gia mức độ I và KĐCL, Ban thư ký, nhóm chuyên trách, chi vật tư, văn phòng phẩm và chi khác.

- Tham mưu với chính quyền địa phương, phòng Giáo dục và  Đào tạo Sông Công xây thêm 01 nhà vệ sinh học sinh trong năm học 2021 - 2022; xây mới 08 phòng học trong năm học 2024-2025; bổ sung trang thiết bị dạy học như ti vi, bàn ghế, máy vi tính phòng Tin học,…phục vụ cho việc đổi mới CTGDPT 2018 để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 vào tháng 10 năm học 2025 -2026.

4. Công cụ đánh giá

          Sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông theo từng cấp học do bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

5. Xác định các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí:

Tiêu chuẩn

Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập

Nơi thu thập

Nhóm chuyên trách, cá nhân thu thập

Thời gian thu thập

Kinh phí thu thập (nếu có)

Ghi chú

1

Biên bản HNCNVC đầu năm và hoạt động của các tổ chức trong trường

Trường TH

Nhóm 1

Tháng 8/2021

120000 đ

 

2

Hồ sơ QLCB và hồ sơ thanh tra CBGV

Trường TH

Nhóm 2

Tháng 9/2021

120000 đ

 

3

Kế hoạch thời gian, kế hoạch nhà trường, kế hoạch CM, phân công CM, theo dõi CM…

Trường TH và phòng GD

Nhóm 3

Tháng 10/2021

120000 đ

 

4

Hồ sơ QLCSVC, thực tế kiểm tra

Trường TH

Nhóm 4

Tháng 12/2021

120000 đ

 

5

Hồ sơ hội CMHS, hội đồng GD xã, đánh giá của chính quyền…

Phường

Nhóm 5

Tháng 10/2021

120000 đ

 

6

Báo cáo sơ kết học kỳ, báo cáo TK năm học và đánh giá của CM phòng GD

Trường TH và phòng GD

Nhóm 1

Tháng 1-5/2022

120000 đ

 

6. Thời gian biểu

Thời gian

Các hoạt động

Tuần 1

- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên công tác duy trì xây dựng chuẩn Quốc gia mức độ Ivà KĐCL. 

- Hiệu trưởng ra quyết định tự thành lập công tác duy trì xây dựng chuẩn Quốc gia mức độ Ivà KĐCL. Công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo,  phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch duy trì xây dựng chuẩn Quốc gia mức độ Ivà KĐCL. 

Tuần 2

- Phổ biến chủ trương triển khai dự thảo kế hoạch duy trì xây dựng chuẩn Quốc gia mức độ Ivà KĐCL đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

- Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai công tác duy trì để công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ Ivà KĐCL cho các thành viên của Hội đồng SP, giáo viên và nhân viên;

- Hoàn thành bản kế hoạch duy trì để công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ Ivà KĐCL.  

Tuần 3 - 8

- Chuẩn bị đề cương báo cáo để công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ Ivà KĐCL;

- Thu thập thông tin và minh chứng;

- Các cá nhân, nhóm chuyên trách hoàn thiện các phiếu mô tả tiêu chí.

Tuần 9

- Họp Hội đồng để xây dựng báo cáo kế hoạch công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ Ivà KĐCL;

- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;

- Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung;

- Điều chỉnh đề cương báo cáo   và xây dựng đề cương chi tiết.

Tuần 10

- Thu thập, xử lý thông tin và họp bổ sung (Nếu cần thiết);

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo.

- Viết Báo cáo kết quả duy trì trường TH đạt chuẩn Quốc gia mức độ Iđể đề nghị cấp trên công nhận lại.

Tuần

11-12

- Thu thập thông tin bổ sung và họp bổ sung (nếu cần thiết);

- Dự thảo báo cáo;

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo kế hoạch công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ Ivà KĐCL;

Tuần

13-14

- Họp Ban chỉ đạo  để thảo luận dự thảo báo cáo;

- Họp Hội đồng SP  họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo Họp Hội đồng SP họp với các giáo viên, nhân viên trong trường, xin các ý kiến góp ý.

Tuần 15

- Họp hội đồng SP để thảo luận dự thảo báo cáo   đã sửa chữa;

- Công bố báo cáo trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.,

Tuần 16

- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo.

- Thu thập thông tin bổ sung và họp bổ sung (nếu cần thiết);

Tuần 17

- Công bố bản báo cáo  đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

- Thu thập thông tin và minh chứng;

Tuần 18

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho qui trình  , các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn;

- Thu thập thông tin và minh chứng;

- Nộp bản báo cáo.

Tuần 19

- Phổ biến chủ trương triển khai dự thảo kế hoạch duy trì xây dựng chuẩn Quốc gia mức độ I và KĐCL đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

- Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai công tác duy trì để công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ I và KĐCL cho các thành viên của Hội đồng SP, giáo viên và nhân viên;

- Hoàn thành bản kế hoạch duy trì để công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ Ivà KĐCL.

 - Thu thập thông tin và minh chứng;

Tuần

20-21

- Chuẩn bị đề cương báo cáo để công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ Ivà KĐCL;

- Thu thập thông tin và minh chứng;

- Các cá nhân, nhóm chuyên trách hoàn thiện các phiếu mô tả tiêu chí.

Tuần 22

- Họp Hội đồng để xây dựng báo cáo kế hoạch công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ Ivà KĐCL;

- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;

- Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung;

- Điều chỉnh đề cương báo cáo và xây dựng đề cương chi tiết.

Tuần 23

- Tiếp tục Thu thập, xử lý thông tin và họp bổ sung (Nếu cần thiết);

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo. 

Tuần

24-25

- Thu thập thông tin bổ sung và họp bổ sung (nếu cần thiết);

- Dự thảo báo cáo;

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo kế hoạch công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ I và KĐCL;

Tuần

 26-27

- Họp Ban chỉ đạo  để thảo luận dự thảo báo cáo;

- Họp Hội đồng SP họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo Họp Hội đồng SP họp với các giáo viên, nhân viên trong trường, xin các ý kiến góp ý.

Tuần 28

- Họp hội đồng SP để thảo luận dự thảo báo cáo đã sửa chữa;

- Công bố báo cáo trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp…,

Tuần

29-30

- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo.

- Thu thập thông tin bổ sung và họp bổ sung (nếu cần thiết);

Tuần

31-32

- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo.

- Họp hội đồng SP để thảo luận dự thảo báo cáo đã sửa chữa;

- Thu thập thông tin bổ sung và họp bổ sung (nếu cần thiết);

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho qui trình, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn;

- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo.

- Thu thập thông tin bổ sung và họp bổ sung (nếu cần thiết);

- Hoàn thiện  bản báo cáo.

Tuần

33-35

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho qui trình, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn;

- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo.

- Thu thập thông tin bổ sung và họp bổ sung (nếu cần thiết);

- Nộp bản báo cáo.

             7. Kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

          - Tháng 11/2018: Nhà trường được công nhận đạt trường chuẩn quốc gia mức độ I và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. 

     Trên đây là  kế hoạch duy trì xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1 và KĐCLGD cấp độ 2 năm học  2021-2022 và các năm học tiếp theo;  Kết quả đạt được qua các mốc thời gian của trường Tiểu học Lương Sơn./.

Nơi nhận :

- UBND phường (để báo cáo;

- Phòng GDĐT (để báo cáo);

- Các bộ phận (để phối hợp thực hiện);

- Lưu VP (Lưu).

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Lương Sơn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 17
Tháng 09 : 1.318
Năm 2022 : 5.734