Thursday, 25/02/2021 - 03:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lương Sơn

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2017-2018

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 29/6/2001; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Phòng cháy chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Phòng cháy chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; Căn cứ điều 16, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị Định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 qui định chi tiết một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; Căn cứ vào tình hình thực tế công tác đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động giảng dạy và đề xuất của các trường MN, TH, THCS thuộc Phòng Giáo dục thành phố Sông Công quản lý; Phòng Giáo dục thành phố Sông Công phối hợp với Cảnh sát PC&CC tỉnh Thái Nguyên và Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 tổ chức mở lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các đội viên đội PCCC cơ sở của các trường MN, TH, THCS thuộc Phòng giáo dục Thành phố Sông Công quản lý như sau:

UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 828/CV-PGDĐT

V/v huấn luyện nghiệp vụ

phòng cháy, chữa cháy

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


Sông Công, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

          Kính gửi:     Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố

 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 29/6/2001;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Phòng cháy chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Phòng cháy chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ điều 16, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị Định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 qui định chi tiết một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ vào tình hình thực tế công tác đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động giảng dạy và đề xuất của các trường MN, TH, THCS thuộc Phòng Giáo dục thành phố Sông Công quản lý;

Phòng Giáo dục thành phố Sông Công phối hợp với Cảnh sát PC&CC tỉnh Thái Nguyên và Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 tổ chức mở lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các đội viên đội PCCC cơ sở của các trường MN, TH, THCS thuộc Phòng giáo dục Thành phố Sông Công quản lý như sau:

I. Thời gian:

1. Từ 7h30 ngày 30 tháng 9 năm 2017 gồm:

          - Các trường MN;

          - Các trường Tiểu học: Lương Sơn, Bách Quang, Ninh Sơn.

2. Từ 7h30 ngày 01 tháng 10 năm 2017 gồm:

          - Các trường THCS;

          - Các trường Tiểu học: Lương Châu, Mỏ Chè, Vinh Sơn, Bình Sơn I, II, Bá Xuyên, Cải Đan, Phố Cò, Lý Tự Trọng, Phòng GDĐT thành phố.

II. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố

III. Thành phần

- Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Phòng Cảnh sát PC&CC số 2;

- Đài TT-TH thành phố;

- Đội phòng cháy, chữa cháy của các nhà trường MN, TH, THCS (mỗi trường 10 người).

IV. Kinh phí:

Các đơn vị có người đi tập huấn chi theo chế độ tài chính hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ.

V. Tài liệu: Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 chuẩn bị.

VI. Trách nhiệm Phòng GDĐT, các trường MN, TH, THCS, các học viên.

- Học viên tham dự tập huấn mang theo giấy, bút ghi chép nội dung tập huấn;

- Các đơn vị gửi danh sách cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn (theo mẫu đính kèm) trước ngày 28/9/2017 (Địa chỉ: hangnt.phongsc@thainguyen.edu.vn).

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị chuẩn bị các điều kiện và cử cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn đầy đủ, đúng thành phần.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo (Bà Ngô Thị Hằng-Chuyên viên phòng GDĐT, DĐ: 0972415077) để kịp thời báo cáo lãnh đạo giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT HĐND, UBND (B/C);

- Phòng GDĐT, Phòng CS PCCC số 2;

- Đài TT-TH thành phố;

- Lưu văn thư.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Đoàn Đình Khang

 

 

 

 

Tác giả: admin
Nguồn: thluongson.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 12
Tháng 02 : 293
Năm 2021 : 543