Saturday, 18/09/2021 - 11:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lương Sơn

niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN

 

Số: 04/QĐHT-THLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Sông Công, ngày 8 tháng 1 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào QĐ số: 2289/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trên địa bàn thành phố Sông Công;

Căn cứ vào đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

       

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định giao cho bộ phận kế toán tài vụ chịu trách nhiệm về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố của nhà trường.

          Điều 2. Thời gian niêm yết 30 ngày ( Từ 8/01/2021 đến ngày 08/02/2021)

          Điều 3. Các đồng chí có tên trong điều 1, bộ phận tài vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP,CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Hôm nay 14h00p, ngày 8 tháng 01 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

          Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

          Cùng nhau lập biên bản về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

( Có QĐ, thông báo giao dự toán chi NSNN kèm theo )

- Người chịu trách nhiệm niêm yết: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán trường

- Thời gian niêm yết: từ 15h30p ngày 08/01/12021. (Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

- Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng công khai của trường tiểu học Lương Sơn.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản nộp bộ phận  thanh tra nhà trường, bộ phận Kế toán lưu 01 bản./.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM CÔNG KHAI

 

 

 

  Nguyễn Thị Yến

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2  NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Kết thúc Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

 

Hôm nay 16h30p, ngày 8 tháng 2 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

          Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

Cùng nhau lập biên bản về việc Kết thúc niêm yết Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Người chịu trách nhiệm tháo dỡ bản công khai: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán. Sau 30 ngày niêm yết nhà trường không nhận được ý kiến phản hồi nào khác.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản bộ phận  thanh tra, bộ phận kế toán lưu 01 bản./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình  

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

 

        Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TN

THÁO DỠ CÔNG KHAI

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN

 

Số: 10/QĐHT-THLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Sông Công, ngày 05 tháng 2 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc niêm yết công khai thông báo bổ sung giao dự toán chi NSNN năm 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào QĐ số: 204/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND thành phố Sông Công về việc thông báo bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 để hỗ trợ hoạt động năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố;

Căn cứ vào đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

       

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định giao cho bộ phận kế toán tài vụ chịu trách nhiệm về việc niêm yết công khai thông báo bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 để hỗ trợ hoạt động năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố của nhà trường.

          Điều 2. Thời gian niêm yết 30 ngày ( Từ 5/2/2021 đến ngày 05/03/2021)

          Điều 3. Các đồng chí có tên trong điều 1, bộ phận tài vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP,CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

 để hỗ trợ hoạt động giảng dạy và nấu ăn đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Hôm nay 14h00p, ngày 5 tháng 2 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

          Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

          Cùng nhau lập biên bản về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN để hỗ trợ hoạt động năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

( Có QĐ, thông báo giao dự toán chi NSNN kèm theo )

- Người chịu trách nhiệm niêm yết: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán trường

- Thời gian niêm yết: từ 16h30p ngày 05/02/2021. (Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

- Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng công khai của trường tiểu học Lương Sơn.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản nộp bộ phận  thanh tra nhà trường, bộ phận Kế toán lưu 01 bản./.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Trần Thị Thanh Bình

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM DÁN CÔNG KHAI

 

 

  Nguyễn Thị Yến

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2  NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Kết thúc Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

 để hỗ trợ hoạt động năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

 

Hôm nay 16h30p, ngày 5 tháng 3 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

          Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

Cùng nhau lập biên bản về việc Kết thúc niêm yết Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2020 để hỗ trợ hoạt động năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Người chịu trách nhiệm tháo dỡ bản công khai: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán. Sau 30 ngày niêm yết nhà trường không nhận được ý kiến phản hồi nào khác.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản bộ phận  thanh tra, bộ phận kế toán lưu 01 bản./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình  

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

 

        Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TN

THÁO DỠ CÔNG KHAI

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN

 

Số: 27/QĐHT-THLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Sông Công, ngày 21 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc niêm yết công khai thông báo bổ sung giao dự toán chi NSNN năm 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào QĐ số: 902/QĐ-UBND ngày 19/05/2021 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố;

Căn cứ vào đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

       

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định giao cho bộ phận kế toán tài vụ chịu trách nhiệm về việc niêm yết công khai thông báo bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố của nhà trường.

          Điều 2. Thời gian niêm yết 30 ngày ( Từ 21/05/2021 đến ngày 22/06/2021)

          Điều 3. Các đồng chí có tên trong điều 1, bộ phận tài vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP,CM.

`

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

 để hỗ trợ hoạt động giảng dạy và nấu ăn đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Hôm nay 14h00p, ngày 21 tháng 5 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

          Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

          Cùng nhau lập biên bản về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

( Có QĐ, thông báo giao dự toán chi NSNN kèm theo )

- Người chịu trách nhiệm niêm yết: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán trường

- Thời gian niêm yết: từ 14h30p ngày 19/05/2021. (Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

- Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng công khai của trường tiểu học Lương Sơn.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản nộp bộ phận  thanh tra nhà trường, bộ phận Kế toán lưu 01 bản./.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM DÁN CÔNG KHAI

 

 

 

  Nguyễn Thị Yến

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2  NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Kết thúc Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

  đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

 

Hôm nay 16h30p, ngày 22 tháng 6 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

          Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

Cùng nhau lập biên bản về việc Kết thúc niêm yết Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Người chịu trách nhiệm tháo dỡ bản công khai: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán. Sau 30 ngày niêm yết nhà trường không nhận được ý kiến phản hồi nào khác.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản bộ phận  thanh tra, bộ phận kế toán lưu 01 bản./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình  

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN

 

Số: 04/QĐHT-THLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Sông Công, ngày 8 tháng 1 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào QĐ số: 2289/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố Sông Công về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trên địa bàn thành phố Sông Công;

Căn cứ vào đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

       

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định giao cho bộ phận kế toán tài vụ chịu trách nhiệm về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố của nhà trường.

          Điều 2. Thời gian niêm yết 30 ngày ( Từ 8/01/2021 đến ngày 08/02/2021)

          Điều 3. Các đồng chí có tên trong điều 1, bộ phận tài vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP,CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Hôm nay 14h00p, ngày 8 tháng 01 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

          Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

          Cùng nhau lập biên bản về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

( Có QĐ, thông báo giao dự toán chi NSNN kèm theo )

- Người chịu trách nhiệm niêm yết: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán trường

- Thời gian niêm yết: từ 15h30p ngày 08/01/12021. (Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

- Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng công khai của trường tiểu học Lương Sơn.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản nộp bộ phận  thanh tra nhà trường, bộ phận Kế toán lưu 01 bản./.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM CÔNG KHAI

 

 

 

  Nguyễn Thị Yến

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2  NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Kết thúc Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

 

Hôm nay 16h30p, ngày 8 tháng 2 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

          Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

Cùng nhau lập biên bản về việc Kết thúc niêm yết Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Người chịu trách nhiệm tháo dỡ bản công khai: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán. Sau 30 ngày niêm yết nhà trường không nhận được ý kiến phản hồi nào khác.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản bộ phận  thanh tra, bộ phận kế toán lưu 01 bản./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình  

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

 

        Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TN

THÁO DỠ CÔNG KHAI

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN

 

Số: 10/QĐHT-THLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Sông Công, ngày 05 tháng 2 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc niêm yết công khai thông báo bổ sung giao dự toán chi NSNN năm 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào QĐ số: 204/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND thành phố Sông Công về việc thông báo bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 để hỗ trợ hoạt động năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố;

Căn cứ vào đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

       

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định giao cho bộ phận kế toán tài vụ chịu trách nhiệm về việc niêm yết công khai thông báo bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 để hỗ trợ hoạt động năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố của nhà trường.

          Điều 2. Thời gian niêm yết 30 ngày ( Từ 5/2/2021 đến ngày 05/03/2021)

          Điều 3. Các đồng chí có tên trong điều 1, bộ phận tài vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP,CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

 để hỗ trợ hoạt động giảng dạy và nấu ăn đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Hôm nay 14h00p, ngày 5 tháng 2 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

          Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

          Cùng nhau lập biên bản về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN để hỗ trợ hoạt động năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

( Có QĐ, thông báo giao dự toán chi NSNN kèm theo )

- Người chịu trách nhiệm niêm yết: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán trường

- Thời gian niêm yết: từ 16h30p ngày 05/02/2021. (Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

- Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng công khai của trường tiểu học Lương Sơn.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản nộp bộ phận  thanh tra nhà trường, bộ phận Kế toán lưu 01 bản./.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Trần Thị Thanh Bình

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM DÁN CÔNG KHAI

 

 

  Nguyễn Thị Yến

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2  NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Kết thúc Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

 để hỗ trợ hoạt động năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

 

Hôm nay 16h30p, ngày 5 tháng 3 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

          Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

Cùng nhau lập biên bản về việc Kết thúc niêm yết Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2020 để hỗ trợ hoạt động năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Người chịu trách nhiệm tháo dỡ bản công khai: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán. Sau 30 ngày niêm yết nhà trường không nhận được ý kiến phản hồi nào khác.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản bộ phận  thanh tra, bộ phận kế toán lưu 01 bản./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình  

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

 

        Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TN

THÁO DỠ CÔNG KHAI

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN

 

Số: 27/QĐHT-THLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Sông Công, ngày 21 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc niêm yết công khai thông báo bổ sung giao dự toán chi NSNN năm 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào QĐ số: 902/QĐ-UBND ngày 19/05/2021 của UBND thành phố Sông Công về việc bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố;

Căn cứ vào đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

       

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định giao cho bộ phận kế toán tài vụ chịu trách nhiệm về việc niêm yết công khai thông báo bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố của nhà trường.

          Điều 2. Thời gian niêm yết 30 ngày ( Từ 21/05/2021 đến ngày 22/06/2021)

          Điều 3. Các đồng chí có tên trong điều 1, bộ phận tài vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP,CM.

`

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

 để hỗ trợ hoạt động giảng dạy và nấu ăn đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Hôm nay 14h00p, ngày 21 tháng 5 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

          Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

          Cùng nhau lập biên bản về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

( Có QĐ, thông báo giao dự toán chi NSNN kèm theo )

- Người chịu trách nhiệm niêm yết: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán trường

- Thời gian niêm yết: từ 14h30p ngày 19/05/2021. (Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

- Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng công khai của trường tiểu học Lương Sơn.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản nộp bộ phận  thanh tra nhà trường, bộ phận Kế toán lưu 01 bản./.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM DÁN CÔNG KHAI

 

 

 

  Nguyễn Thị Yến

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2  NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Kết thúc Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021

  đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

 

Hôm nay 16h30p, ngày 22 tháng 6 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

          Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

Cùng nhau lập biên bản về việc Kết thúc niêm yết Về việc niêm yết công khai thông báo giao dự toán chi NSNN năm 2021 đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố

Người chịu trách nhiệm tháo dỡ bản công khai: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán. Sau 30 ngày niêm yết nhà trường không nhận được ý kiến phản hồi nào khác.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản bộ phận  thanh tra, bộ phận kế toán lưu 01 bản./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình  

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

 

        Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TN

THÁO DỠ CÔNG KHAI

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

 

 

        Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TN

THÁO DỠ CÔNG KHAI

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 81
Hôm qua : 46
Tháng 09 : 365
Năm 2021 : 4.475