Saturday, 18/09/2021 - 10:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lương Sơn

QUYẾT ĐỊNH Về việc niêm yết công khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ năm học: 2020 - 2021

Về việc niêm yết công khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ năm học: 2020 - 2021

 

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN

 
  
 

Số: 29/QĐHT-THLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

         Sông Công, ngày 31  tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc niêm yết công khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ năm học: 2020 - 2021

 
  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào công văn số:36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân;

Căn cứ đề nghị của bộ phận kế toán nhà trường.

       

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Quyết định giao cho bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm Về việc niêm yết công khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ năm học: 2020 - 2021 của nhà trường.

          Điều 2. Thời gian niêm yết 30 ngày ( Từ 31/05/2021 đến ngày 30/06/2021)

          Điều 3. Các đồng chí có tên trong điều 1, bộ phận tài vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP,CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
  
 
   

 

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ năm học: 2020 - 2021

Hôm nay 8h, ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

          Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng.

Ông: Nguyễn Hồng Quảng: Trưởng BĐDHCMHS nhà trường.

          Cùng toàn thể GV,NV nhà trường có mặt cùng nhau lập biên bản về việc công khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ năm học: 2020 - 2021

Biểu chi tiết công khai quyết toán chi các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ trợ năm học: 2020 - 2021 ( biểu đính kèm ).

- Người chịu trách nhiệm niêm yết: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán trường

- Thời gian niêm yết: từ 11hh00p ngày 31/05/2021. (Niêm yết ít nhất 30 ngày kể từ ngày niêm yết).

- Địa điểm niêm yết: Niêm yết tại bảng công khai của trường tiểu học Lương Sơn.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản nộp bộ phận  thanh tra nhà trường, bộ phận Kế toán lưu 01 bản./.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

       Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM DÁN CÔNG KHAI

 

 

 

  Nguyễn Thị Yến

 

NGUOIF CHÚNG KIẾN 1        NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2     NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT  SÔNG CÔNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  

 

BIÊN BẢN

Về việc kết thúc niêm yết công khai khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ, năm học: 2020 - 20201

 

Hôm nay 16h30p, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Tại: Văn phòng trường tiểu học Lương Sơn

          Chúng tôi gồm:

          Bà: Trần Thị Thanh Bình  - Hiệu trưởng.

          Bà: Nguyễn Thị Yến  - Kế toán.

Bà: Dương Thị Thuỳ Linh - Thư ký hội đồng

          Bà Dương Thị Thúy  - Chủ tịch công đoàn trường.

          Có sự chứng kiến của:

Bà: Phạm Hương Sen   - Tổ trưởng chuyên môn 1.

Bà: Trần Thị Thu Minh - Giáo viên  - Tổ phó chuyên môn 2  

Ông: Hà Minh Ngoan - thư viện - Tổ trưởng tổ văn phòng

Cùng nhau lập biên bản về việc Kết thúc niêm yết công khai quyết toán các khoản thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ năm học: 2020 - 2021

Người chịu trách nhiệm tháo dỡ bản công khai: Đ/c Nguyễn Thị Yến - Kế toán. Sau 30 ngày niêm yết nhà trường không nhận được ý kiến phản hồi nào khác.

Biên bản được lập thành 02 bản: 01 bản bộ phận  thanh tra, bộ phận kế toán lưu 01 bản./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình  

CHỦ TỊCH CĐ

 

 

 

 

 

        Dương Thị Thúy

NGƯỜI CÓ TN

THÁO DỠ CÔNG KHAI

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 1   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 2   NGƯỜI CHỨNG KIẾN 3

 

 

TRƯỜNG TH LƯƠNG SƠN     
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN, THU HỘ CHI HỘ CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH NĂM HỌC: 2020 - 2021
TTLoại quỹSố HSSố tiền thuSố dư mang sangThu trong kỳChi trong kỳCòn lạiGhi chú
1Nước uống545.5     90,000           -       49,100,000   42,414,000   6,686,000Chi tiền theo HĐ 10.000đ/tháng * 9 tháng ( Trả lại mỗi học sinh:10.000đ/hs/tháng - tháng 2 ghỉ covid)
2Quỹ sao đội545.5     60,000   546,000    32,730,000   32,361,000      915,000Chi tổ chức các cuộc thi do hội đồng đội TP phát động, chi tổ chức thi các cuộc thi cấp trường, TP, tỉnh, chi mua hồ sơ sổ sách của đội, làm công trình măng non, bảng biểu tuyên truyền của đội...…..
3Quỹ MSĐD vệ sinh HS54650,000  27,275,000 27,275,000               -    Chi mua đồ dùng vệ sinh: giấy vệ sinh, chổi, nước xả Vim, xô, chậu, xà phòng rửa tay,  nước rửa tay khô, nước sát khuẩn …PV cho các lớp  
4Khen thưởng54560,00012,500 32,700,000 29,032,000   3,680,500 Chi khen thưởng cho học sinh tham gia các kỳ thi do cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh phát động; chi khen thưởng cho học sinh đạt danh hiệu HTXS, HTT nhiệm vụ năm học …. 
5Quỹ Giấy kiểm tra, đề thi…54610,000  5,455,000 5,455,000               -    Chi in đề thi giữa kỳ 1, cuối kỳ 1 giữa kỳ 2, cuối kỳ 2 
6Quỹ sổ LLĐT54660,000  32,760,000 32,760,000               -    Chi theo hợp đồng  
7Tiền PV bán trú 65.000đ/tháng/hs219,900 183,955,000182,898,819   1,276,081 Chi tiền công cho GV, NVphục vụ hs bán trú, chi tiền Gv trực trông trưa hs bán trú, chi tiền điện, nước sinh hoạt pv bán trú, chi tiền giặt chăn…..  
8Tiền Ăn bán trú 14.000đ/bữa/hs  612,696,000 612,696,000               -    Chi 100% vào bữa ăn của HS 
9Tiền Gas  1.000đ/tháng/hs/bữa635,000 39,369,000 39,763,600      240,400 Chi theo số bình Gas dùng thực tế 
10Tiền công nấu cơm, rửa bát PVHS 1.500/xuất/hs/ngày  65,646,000 65,646,000               -    
11Tiền mua sắm đầu vào bán trú lớp 1    12,600,000 12,600,000               -    Mua sắm bát ăn cơm, bát canh, chăn mùa đông, chiếu, khăn rửa mặt, đồ dùng phục vụ nấu cơm, chia cơm nhà bếp…… 
12Tiếng anh Phonnic21380.000đ/thánh/hs824,000 153,360,000 133,324,000 20,860,000Chi 60% nộp về công ty tiếng anh Phonnic, 40% để lại trường chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, chi cho công tác quản lý chuyên môn, cho hỗ trợ giáo viên , trả lại học sinh 1 tháng HP tiếng anh tháng 2 năm 2021 ( Do học sinh nghỉ dịch Covid 19 )
 Cộng  2,237,4001,247,646,0001,216,225,41933,657,981 
 Phụ trách kế toán  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 81
Hôm qua : 46
Tháng 09 : 365
Năm 2021 : 4.475